آیا اتباع ایرانی برای ورود به ترکیه نیاز به ویزای توریستی دارند؟

اتباع ایرانی و دارندگان گذرنامه عادی و رسمی ایران، برای سفر گردشگری به ترکیه، هنگام ورود ویزای 90 روزه دریافت می کنند و نیازی به اقدام به ویزا قبل از سفر نیست.